Regulamin Pracy Serwisu

1. Wykonanie treści zlecenia obejmuje diagnozowanie stanu oraz naprawę lub wymianę części lub podzespołu.

2. W przypadku drogich podzespołów przekraczających kwotę „1000” zł netto, uważanych za skutek lub przyczynę powstania zgłoszonej do usunięcia usterki, firma konsultuje wydatek z klientem.

3. Samochód po naprawie może być kontrolowany i sprawdzany podczas jazdy testowej w zakresie wykonywanej usługi.

4. Serwis udziela gwarancji na okres jednego roku od daty wykonania usługi. Oddanie pojazdu do serwisu jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków gwarancji.

5. W przypadku dostarczenia części przez klienta, powyższa gwarancja dotyczy wyłącznie poprawności procedur serwisowych.

6. Wszystkie usługi wykonywane są w granicach obowiązującego prawa w szczególności:
* Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Z 2005 r. Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (73 str.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRASPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 Dz. U. Nr 201, poz. 1666 w sprawie stosowania części używanych

7. Niezależnie od gwarancji przysługuje klientowi rękojmia zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

8. W przypadku nie wyrażenia zgody na zachowanie procedur serwisowych, automatycznie zostaje wyłączona gwarancja i rękojmia zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w tym zakresie.

9. W przypadku braku akceptacji na obowiązujący w firmie regulamin pracy, umieszcza się odpowiednią notatkę na zleceniu naprawy, co do braku akceptacji poszczególnych punktów regulaminu bądź informację o braku zgody na czynności serwisowe celem dostosowania pojazdu do stanu zgodnego z obowiązującym prawem dla układów lub podzespołów niesprawnych zgłoszonych lub zauważonych podczas naprawy.