Regulamin Gwarancji

1. Udzielona gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja zostaje wykonana wyłącznie na podstawie dokumentu sprzedaży jakim jest oryginalny paragon lub faktura oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.

3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od daty wskazanej na dokumencie sprzedaży.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości spowodowanych technologią wykonania.

5. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zmniejsza uprawnień kupującego  wynikających z rękojmi.

6. Klient zobowiązany jest współdziałać z Gwarantem w celu realizacji zobowiązań gwarancyjnych, w szczególności poprzez bezzwłoczne tj. w terminie nie przekraczającym 14 dni, dostarczeniu pojazdu w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wady.

7. Reklamowany pojazd jest dostarczany i odbierany przez klienta bezpośrednio do i z serwisu. Dostarczenie i odbiór reklamowanego pojazdu odbywa się na koszt nabywcy.

8. Dostarczony do naprawy pojazd ma być kompletny z osprzętem wraz z niezbędnymi dokumentami oraz z naniesionymi oznaczeniami, numerami seryjnymi na produkcie (w przypadku gdy zostały umieszczone fabrycznie).

9. O sposobie wykonania naprawy gwarancyjnej decyduje gwarant.

10. Gwarancja kończy się automatycznie z terminem końca gwarancji producenta części.

11. Po wykonanej naprawie w pojeździe wymagane jest regularne serwisowanie zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu oraz gwaranta.

12. W przypadku wykonania naprawy lub obsługi podzespołu lub komponentu wg technologii opracowanej przez serwis, serwisowanie pojazdu należy wykonać bezwzględnie wg wymogów gwaranta (producent z reguły jest zainteresowany wymianą podzespołów na nowe, a nie jest zainteresowany ich naprawą).

13. W przypadku potwierdzenia odpowiedzialności, uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia niesprawności w terminie do 30 dni od daty dostarczenia pojazdu. W przypadku gdy do gwarancyjnego usunięcia wady niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może być wydłużony o czas niezbędny do sprowadzenia tych części.

14. Klient zobowiązany jest do dostarczenia książki obsługi serwisowej celem umieszczenia stosownych adnotacji o wykonanych naprawach.

15. Żadna naprawa serwisowa z tytułu gwarancji nie może zostać zrealizowana w przypadku, gdy dokonano korekcji licznika lub niemożliwe jest odczytanie jego stanu. W przypadku wymiany licznika pojazd powinien być dostarczony do gwaranta i zaktualizowany stan na zleceniu serwisowym z adnotacją w książce obsługi pojazdu.

16. Serwis nie odpowiada za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej lub funkcjonowaniu procesów technologicznych jak również za bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.

17. W przypadku stwierdzenia przez serwis, że zgłoszenie było bezpodstawne w całości lub w części, serwis powiadomi użytkownika i zaproponuje mu odpłatną usługę serwisową.

18. W każdym przypadku sumaryczna odpowiedzialność serwisu nie może przekroczyć kwoty zapłaconej za wykonaną usługę.

19. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie Klient nie dostarczył pojazdu lub podzespołu.

20. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu i jest nie przenośna.

21. Główną misją naszego serwisu jest utrzymanie satysfakcji naszych Klientów.

Gwarancji nie podlegają:
a) części wyeksploatowane wskutek naturalnego zużycia m.in.: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki itp.,

b) uszkodzenia powstałe w wyniku transportu,

c) przedostanie się do urządzeń reklamowanych, ciał lub substancji obcych innych niż płyny dla których system był przeznaczony,

d) materiały eksploatacyjne, oleje oraz płyny a szczególności: płyn chłodzący, płyn chłodniczy, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb, etc.,

e) czynności serwisowe takie jak okresowy przegląd techniczny lub kalibracja systemów elektrycznych, regulacja komponentów, regulacja geometrii zawieszenia, rotacyjne oraz sezonowe przekładanie opon, regulacja ciśnienia w oponach, itp.,

f) systemy i podzespoły uszkodzone na skutek czynników niezależnych od serwisu w szczególności: niewłaściwego użytkowania pojazdu, użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, jazda po krawężnikach, udział w zawodach sportowych, przeciążenie, itp. Uszkodzenia powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji.

g) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania, czy też użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

h) uszkodzenia pojazdów w wyniku działania sił wyższych lub zdarzeń losowych: (pożary, powodzie, kradzieże, nie fachowe rozruchy, wyładowania atmosferyczne, kolizje i wypadki drogowe itp.),

i) samodzielne udoskonalenia, przeróbki, tuning,

j) uszkodzenia i korozja powierzchniowa wywołana przez szkodliwe czynniki środowiska (kwaśne deszcze, osady chemiczne, ptasie odchody, sól i usterki nimi spowodowane itp.),

k) zarysowania lakieru, uszkodzenia mechaniczne nadwozia i inne usterki nimi spowodowane,

l) uszkodzenia powłoki lakierowanej skrzyń ładunkowych pojazdów ciężarowych, także korozji powierzchniowej tych skrzyń,

m) usterki wywołane brakiem właściwej obsługi, użyciem biopaliwa, użyciem niewłaściwego: paliwa pod względem rodzaju lub jakości, a zwłaszcza o zawartości składników niezgodnych z Polską normą: PN-EN-950, PN-EN-228, oleju, środków smarnych i innych,

n) uszkodzenie części i pojazdu wywołane niewłaściwym zastosowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń producenta np., zastosowane niezgodnie z ich przeznaczeniem,

o) usterki wywołane zastosowaniem części zamiennych, podzespołów: niezgodnie z ich przeznaczeniem

p) nie są uwzględniane dodatkowe koszty związane z usterką pojazdu takie, jak: zakwaterowanie, wyżywienie, najem pojazdy zastępczego, koszty podróży, utrata zarobków i innych strat materialnych i niematerialnych,

q) uszkodzenia, będące następstwem użytkowania pojazdu z defektem, w tym również takich, które wynikają z uniemożliwienia Gwarantowi usunięcia usterki we właściwym terminie, poprzez zaniechanie udostępnienia samochodu

r) naprawy prowizoryczne lub częściowe wykonane na prośbę Klienta, wszelkie zmiany w pojeździe lub części zamiennej nieprzewidzianej przez producenta,

s) przypadki drgań oraz hałasów związanych z normalnym działaniem pojazdu,

t) zmiany jakości np., deformacja, odbarwienie spowodowana przez naturalny proces starczenia się pojazdu lub części,

u) incydenty związane z brakiem odpowiedzi klienta na wezwanie gwaranta (jego przedstawiciela), w zamiarze doprowadzenia pojazdu lub części do zgodności

v) zgłoszenia telefoniczne lub w innej formie, ale bez wizyty w serwisie,

w) czynności związanych z obsługą pojazdu, w którym zastosowano część zamienną lub akcesorium

x) inne koszty niewyszczególnione w niniejszej gwarancji, szczególnie koszty związane z unieruchomieniem pojazdu.

1. Nieprzestrzegania zaleceń Producenta i Gwaranta w zakresie eksploatacji, konserwacji i obsługi pojazdu zawartych w instrukcji obsługi oraz warunkach gwarancji, a w tym między innymi niewykonania obowiązkowej obsługi technicznej we wskazanym terminie i prawidłowego potwierdzenia ich wykonania.

2. Stwierdzenia przeróbek pojazdu, samodzielnych napraw, zmian konstrukcyjnych oraz montażu dokonywanego przez podmioty do tego nieuprawnione i bez pisemnej akceptacji Gwaranta.

3. Używania uszkodzonego pojazdu, części i podzespołów (pomimo przesłanek wystąpienia wady).

4. Uszkodzenia systemy, komponentu lub części na skutek zastosowania instalacji zasilania paliwami gazowymi lub alternatywnymi paliwami płynnymi.

5. Użytkowania pojazdu w sposób odbiegający od normalnego, określonego w instrukcji obsługi pojazdu powodującego niesprawność.